W październiku 2016 r. Gmina Suchy Las złożyła wniosek o dofinansowanie projektu związanego z kompleksową termomodernizacją budynku Zespołu Szkół w Chludowie. Projekt przeszedł pozytywną ocenę strategiczną, formalną i merytoryczną i decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego otrzymał dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

W czerwcu 2017 r. Wójt Gminy podpisał umowę o dofinansowanie.

Realizacja inwestycji polegała na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania, oświetlenia, ograniczenia strat energii i redukcję zanieczyszczeń powietrza poprzez obniżenie ilości substancji zanieczyszczających, wytwarzanych w procesie energetycznego spalania paliwa. Projekt obejmował rozwiązania zmierzające do poprawy stanu technicznego budynku, warunków cieplnych i zwiększenia energooszczędności oraz poprawy komfortu użytkowników.

W zakres prac wchodziło m.in.: docieplenie obiektu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji oświetlenia na energooszczędne, wymiana grzejników i montaż paneli fotowoltaicznych. _

Całkowita wartość Projektu, to 3.178.275,01 zł., natomiast kwota dofinansowania z Unii Europejskiej, to 2.701.533,75 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 FUNDUSZE EUROPEJSKIE – LEPSZA JAKOŚĆ ŻYCIA W WIELKOPOLSCE

Warsztaty filmowo-plastyczne, których efektem jest film animowany poruszający temat wpływu środowiska na proces uzależnienia jednostki, sposobów minimalizowania negatywnych czynników oraz roli szkoły i środowiska szkolno-wychowawczego w kształtowaniu pozytywnych zachowań.
Uczestnicy wzięli udział w rozmowie na powyższy temat, a następnie stworzyli scenariusz z uwzględnieniem kreatywnego wykorzystania przestrzeni i znajdujących się w niej przedmiotów oraz film animowany w technikach animacji poklatkowej (piksilacja – animacja aktora, animacja przedmiotów znalezionych). Fabuła filmu zbudowana jest wokół metafory światła, jako
pozytywnego wzorca postaw i zachowań, oraz cienia, jako szkodliwego otoczenia wpływającego na rozwój uzależnień. Szczególny nacisk położony został na kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły jako przestrzeni sprzyjającej zdrowemu trybowi życia. Dokonane to zostało poprzez jej animizację, jako żywej, przychylnej i przyjaznej przestrzeni, w której przedmioty, takie jak piłka   sali gimnastycznej czy książki w bibliotece, same wychodzą naprzeciw uczniom, zachęcając ich i wspierając w rozwijaniu pasji i zainteresowań.