pzo-edukacja-wczesnoszkolna /pobierz/

Zespół Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie

Przedmiotowe Zasady Oceniania

Klasa I –III

 1. Na początku roku szkolnego wychowawca informuje rodziców o wymaganiach edukacyjnych na dany rok szkolny oraz o szczegółowych zasadach wewnątrzszkolnego oceniania w klasach I-III.
 2. W ocenianiu bieżącym w klasach I-III nauczyciel stosuje sześć znaczków. Ich symbole graficzne są wskazówką (dla ucznia i rodzica) o poziomie wykonania przez dziecko danej pracy.
 3. O znaczkach tych informowani są również na początku roku szkolnego uczniowie.
 4. Nauczyciel zobowiązany jest do opisania, omówienia, czy do komentarza dotyczącego oceny pracy ucznia na bieżąco.

Ocena bieżąca:

 • odbywa się każdego dnia w trakcie zajęć szkolnych;
 • polega na stałym informowaniu ucznia o jego zachowaniu i postępach;
 • to słowna ocena motywująca do aktywności i wysiłku; wyraźnie wskazująca osiągnięcia i to, co należy jeszcze wykonać, usprawnić;
 • to ocena bez porównywania z osiągnięciami innych uczniów, bez „polowania” na potknięcia; ma charakter rozwijający dziecko, kształtujący, stymulujący jego rozwój.
 1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się, w tym specyficzne trudności, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
 2. Przy ocenianiu ucznia z edukacji ruchowej oraz artystycznej należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez dziecko w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
 3. Na podstawie opinii lekarza (dotyczącej ograniczonych możliwości uczestnictwa ucznia w zajęciach ruchowych) dyrektor szkoły zwalnia ucznia z tych zajęć (na czas określony w tej opinii) na jej podstawie oraz na podstawie podania rodzica.
 4. W dokumentowaniu osiągnięć ucznia, w przypadku zwolnienia z zajęć ruchowych, nauczyciel odnotowuje, że uczeń został z nich zwolniony.
 5. Klasyfikowanie końcoworoczne w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym. Obowiązuje w tym przypadku opisowa ocena klasyfikacyjna. Dotyczy to zarówno postępów edukacyjnych jak i zachowania, które uwzględnia w szczególności funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym oraz respektowanie zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
 • wyrażona na piśmie na koniec roku szkolnego;
 • w sposób syntetyczny informuje o osiągnięciach ucznia w danym roku edukacji z zakresie:
 • osiągnięć edukacyjnych
 • zachowania
 • osiągnięć szczególnych;
 • nie zawiera już żadnych wskazań ani zaleceń
 1. Uczeń klas I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.
 1. Zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania oparte są na rozporządzeniu MEN z dnia 21 marca 2001 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych wraz z obowiązującymi zmianami.

SPOSOBY SPRAWDZANIA I OCENIANIA POSTĘPÓW UCZNIA

 1. Ocena w klasach I-III ma charakter opisowy i dotyczy nie tylko postępów w nauce, ale ogólnego rozwoju konkretnego dziecka, co jest konsekwentne do założenia, że dziecko rozwija się na miarę swoich możliwości i w odpowiednim dla siebie tempie.2.      Ocenie podlega:
  –  postęp w nabywaniu wiadomości i umiejętności w zakresie poszczególnych umiejętności,
  – poziom wiedzy o otaczającym świecie
  – wkład pracy, wysiłek, zaangażowanie dziecka,
  – aktywność na zajęciach szkolnych,
  – wypowiedzi ustne i pisemne,
  – prace plastyczne i techniczne,
  – projekty i prezentacje,
  – udział i zaangażowanie w zajęciach muzyczno-ruchowych.3.      Przyjęto następujące rodzaje oceniania dziecka:
  – ocenianie bieżące, podczas każdego zajęcia,
  –  ocenianie śródroczne,
  –  ocenianie końcoworoczne,
  –  ocena końcowa, po zakończeniu I etapu edukacji podstawowej.

  4.      Ocena bieżąca jest najważniejsza w procesie edukacyjnym, gdyż uczeń otrzymuje potwierdzenie tego, co poprawnie wykonał, co osiągnął, w czym jest dobry oraz wskazówki – co poprawić, co udoskonalić, nad czym jeszcze popracować. Nauczyciel natomiast otrzymuje informacje zwrotne o postępach w nauce, a co się z tym wiąże, o trafności i efektywności stosowanych metod, środków i organizacji zajęć, a w razie słabych wyników – sygnał, że należy je modyfikować lub zmieniać. W ocenie bieżącej informujemy dziecko co robi dobrze, a co źle, wskazujemy drogę poprawy oraz w czym jest kompetentne. Dziecko otrzymuje ją już w trakcie wykonywania zadania, bądź tuż po jego wykonaniu.5.      W ocenie bieżącej eksponujemy osiągnięcia indywidualne ucznia w porównaniu do stanu poprzedniego, nie porównując ich jednak z osiągnięciami innych uczniów. Taka ocena zapobiega błędom w uczeniu się, sprzyja rozwojowi dziecka, eliminuje napięcia i prowadzi do realizacji określonych celów edukacji.6.      Bezpośrednia ocena wykonywanego przez ucznia zadania oparta jest przede wszystkim na komentarzu słownym nauczyciela z wykorzystaniem znaczków, których symbole graficzne są wskazówką (dla niego samego i rodziców) o poziomie wykonania przez dziecko danej pracy.7.      W nauczaniu zintegrowanym przyjęto sześciostopniową skalę ocen, która oprócz śladu słownego (wspaniale, bardzo dobrze, ładnie, postaraj się, mogło być lepiej, pracuj więcej) posiada symbol graficzny. N stosowana jest tylko wtedy, gdy uczeń nie pracuje lub nie robi żadnych postępów.8.  W e-dzienniku nauczyciele posługują się odpowiednimi skrótami literowymi:

  wspaniale – W bardzo dobrze – B

  ładnie – Ł

  postaraj się – P

  mogło być lepiej – M

         pracuj więcej- PW

 

 1. Do każdego znaczka opracowane są kryteria wymagań w odniesieniu do poszczególnych klas (I, II i III), które znajdują się w dalszej części niniejszego dokumentu.
 2. Nauczyciel notuje spostrzeżenia na temat pracy dziecka na zajęciach oraz uwagi o jego zachowaniu w e-dzienniku.
 3. Karty pracy samodzielnej to także jeden z elementów oceny bieżącej. Gromadzone w segregatorach, zaopatrzone komentarzem nauczyciela stanowią źródło informacji na temat umiejętności w zakresie określonych aktywności: polonistycznej, matematycznej, środowiskowej.
 4. Ocena śródroczna jest wynikiem półrocznego obserwowania rozwoju dziecka, informowania go o postępach i stałej współpracy z domem.
 5. Redagując ocenę opisową uwzględniamy postępy w edukacji, postępy w rozwoju społeczno – emocjonalnym i osobiste osiągnięcia ucznia. Ocena śródroczna zawiera postępy i rozwój konkretnego dziecka, formuje informacje o trudnościach oraz zachowaniu.
 6. Ocena ma charakter diagnostyczno-informujący i jako taka jest przydatna nauczycielowi i rodzicom. Ocena motywująco – uznaniowa, zachęcająca dziecko do samorozwoju.
 7. Każdy rodzic po zapoznaniu się ze śródroczną oceną, zobowiązany jest do jej podpisania.
 8. Arkusz śródrocznej oceny opisowej postępów ucznia w nauce za I semestr zachowany jest w teczce wychowawcy.
 9. Ocena końcoworoczna redagowana jest na podstawie obserwacji bezpośredniej oraz zgromadzonej dokumentacji o uczniu. Informuje ona o aktywności dziecka, o postępach w nabywaniu poszczególnych kompetencji, o specjalnych uzdolnieniach i wyróżnieniach. Formułując ocenę końcoworoczna uwzględniamy możliwości adresata.
 10. Ocena końcowa, po zakończeniu pierwszego etapu edukacji podstawowej to ocena podsumowująca, określająca poziom osiągniętych kompetencji zawartych w podstawie programowej. Dotyczy ona przede wszystkim zasadniczych narzędzi uczenia się (czytanie, pisanie, mówienie, liczenie, rozwiązywanie problemów), fundamentalnych treści z zakresu wiedzy o świecie, stanowiących podstawę do dalszej nauki, koniecznych zachowań w aktywnym życiu społecznym.
 11. Nauczyciele przygotowując opisową ocenę końcoworoczną za najistotniejsze uznają w kolejności: wkład pracy dziecka, efekt, jaki ono osiąga i jego możliwości.
 1. Sposoby oceniania uczniów:
  –       rzetelna ocena słowna,
  –       rozmowa, dyskusja,
  –       znaczki: wspaniale, bardzo dobrze, ładnie, postaraj się, mogło być lepiej, pracuj więcej,
  –       wywiad,
  –       ankieta,
  –       obserwacja,
  –       karty pracy, karty kontrolne, testy, sprawdziany, zeszyty, ćwiczenia
  –       karty samooceny,
  –       ocena opisowa: śródroczna, końcoworoczna.

DOKUMENTOWANIE GŁÓWNYCH OSIĄGNIĘĆ I POSTĘPÓW UCZNIA

 1. Podstawową dokumentację szkolną rejestrującą osiągnięcia i postępy ucznia stanowią:

-arkusze ocen,

-świadectwa,

-e-dziennik,

-opisowa ocena postępów ucznia w poszczególnych klasach.

Dokumenty te wspierają:

   • karty oceny i samooceny,
   • karty kontrolne,
   • testy i sprawdziany.

Dokumentacja uzupełniana przez ucznia gromadzona jest w jego teczce wychowawcy klasy.

POPRAWIANIE NIEKORZYSTNYCH WYNIKÓW W NAUCE

W celu pomocy uczniom mającym specyficzne trudności dydaktyczne bądź wychowawcze nauczyciel zobowiązany jest do nawiązania systematycznej współpracy z rodzicami. Identyfikacja problemu będącego przyczyna trudności w nauce jest podstawą do ustalenia sposobów pomocy dziecku. W tym celu niezbędna będzie również współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

Nauczyciel może wystąpić z wnioskiem do rodziców o przebadanie ucznia posiadającego deficyty rozwojowe lub trudności w nauce.

Opierając się na opinii wystawionej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną nauczyciel nauczania zintegrowanego prowadzi dodatkowe zajęcia mające na celu eliminację problemu.

Na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze przeznacza się 1 godzinę w tygodniu dla każdej z klas pierwszych, drugich i trzecich.

Efekty pracy oraz informacje o postępach dziecka wpisywane są po zakończeniu uczęszczania na zajęcia. Indywidualna karta pracy ucznia daje rzeczywisty obraz postępów dziecka w nauce oraz pozwala w sposób prosty i czytelny rejestrować informacje o uczniu i wykorzystanych formach pracy.

Indywidualizacja pracy z uczniem w czasie zajęć zintegrowanych powiązana jest ze stałym kontaktem z rodzicami.

Zalecana jest współpraca (w szczególnych przypadkach) z pedagogiem szkolnym, logopedą i objęcie ucznia zajęciami reedukacyjnymi.

STWARZANIE WARUNKÓW DO PREZENTOWANIA MOCNYCH STRON UCZNIA

Wystawy prac uczniów (sala lekcyjna, gabloty i tablice na korytarzach szkolnych, poza szkołą).

Udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

Przyznawanie na zakończenie roku szkolnego nagród książkowych każdemu uczniowi i informacjach o jego pracy i zachowaniu (dobre strony)

Organizowanie dla uczniów klas I – III dodatkowych zajęć, na terenie szkoły, rozwijających ich zainteresowania oraz imprez służących prezentacji uzdolnień uczniów, takich jak:

 • apele tematyczne
 • akademie szkolne,
 • zawody i olimpiady szkolne i pozaszkolne,
 • konkursy szkolne
 • koła zainteresowań

INFORMOWANIE RODZICÓW O EFEKTACH PRACY UCZNIÓW

Sposoby informowania:

 • zebrania klasowe,
 • spotkania indywidualne
 • wizyty nauczycieli w domach ucznia (w szczególnych wypadkach),
 • kontakt pośredni – rozmowy telefoniczne, mailowe (w szczególnych przypadkach),
  • bieżąca informacja w e-dzienniku oraz w innej dokumentacji ucznia (karty pracy, zeszyty przedmiotowe, sprawdziany),
 • kontakt z pedagogiem oraz psychologiem szkolnym,
 • ocena opisowa postępów w nauce za I semestr.

Zakres informacji przekazywanych rodzicom:

 • wymagania edukacyjne,
 • kryteria zachowania,
 • zasady i formy oceniania,
 • sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów,
 • uwagi i wskazówki pozwalające niwelować dysfunkcje dziecka,
 • efekty pracy ucznia – osiągnięcia, efekty edukacyjne, zachowanie, propozycje działań edukacyjnych,

System motywacyjny oceniania bieżącego w  nauczaniu zintegrowanym

 

  Pieczątka System motywacyjny
  W
 

     

Uczeń doskonale pracuje na lekcji, w pełni przyswaja wiadomości i umiejętności programowe, jest aktywny i samodzielnie poszerza wiedzę, potrafi koncentrować się na zadaniu, zgodnie współpracuje w grupie, swoją postawą mobilizuje innych do pracy, chętnie pomaga innym;
 B
           Uczeń bardzo dobrze pracuje na lekcji, przyswaja niezbędną wiedzę i umiejętności programowe, samodzielnie wykonuje zadania;
 Ł
 

     

Uczeń dobrze pracuje na lekcji, opanował w dobrym stopniu wiadomości i umiejętności programowe, rokuje osiąganie sukcesów w dalszej edukacji, ale wymaga systematycznego doskonalenia i utrwalania wiadomości;
P
     Uczeń posiada elementarny poziom rozumienia wiadomości. Potrafi przedstawić wiadomości w innej formie niż je zapamiętał;
 M
Potrafi pracować przy wsparciu nauczyciela, samodzielnie wykonuje proste zadania;
 PW

Brak podstawowych wiadomości i umiejętności mimo dodatkowych ćwiczeń i zajęć. Nie pracuje, nie odrabia zadań domowych;

Przy ocenianiu testów, kartkówek i sprawdzianów

 stosujemy stałą skalę:

Prace pisemne są oceniane w systemie punktowym według czterech poziomów:

A- wysoki:

100%-96%-W

B- średni:

95%-85%-B

84%-70%-Ł

C- zadowalający

69%-50%- P

D-niski:

49%-30%-M

29%-0%- N