Regulamin

Szkolnego Koła Turystycznego „Włóczykij”

działającego przy Szkole Podstawowej w Golęczewie

 

Celem działalności koła, które powstało w czerwcu 2013 r., jest popularyzacja turystyki pieszej, rozbudzenie zainteresowań turystyczno – krajoznawczych, poznanie walorów przyrodniczych najbliższej okolicy, kształtowanie szacunku do obiektów mających wartość kulturową i historyczną dla naszego regionu, motywowanie do aktywnego spędzania czasu, podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej, kształtowanie zdrowego stylu życia, nabywanie umiejętności poruszania się na szlakach turystycznych, zachęcanie do zdobywania kolejnych odznak turystyki PTTK.

Organizatorami i opiekunami wycieczek turystycznych są nauczyciele:  Małgorzata Golec, Dorota Polichnowska, (od 2021 roku) Julia Żuberek

Trasa i plan wycieczki wynikające z programu koła, przedstawione są przez organizatorów na stronie internetowej szkoły oraz na stronie portalu społecznościowego FB – Szkolne Koło Turystyczne „Włóczykij” Golęczewo, w terminie na tydzień przed ich realizacją.

Wyznaczone trasy będą dostosowane do fizycznych możliwości uczestników wycieczek.

Warunki uczestnictwa:

 • (nieaktualne – patrz aneks poniżej) Uczestnikiem koła może być dziecko, które ukończyło 7 lat i posiada pisemną zgodę rodziców. Stworzony program Szkolnego Koła Turystycznego na rok szkolny 2017/2018 jest skierowany do uczniów klas I-III edukacji wczesnoszkolnej.
 • Każdy „ Włóczykij” zobowiązany jest przestrzegać regulaminu wycieczek szkolnych (dostępny na stronie www.chludowo.pl), zaleceń opiekunów i zachowywać się zgodnie z zasadami poszanowania drugiego człowieka oraz otaczającej przyrody;
 • Na każdą wyprawę należy być wyposażonym w legitymację szkolną, wodę do picia, prowiant, odpowiednie buty i być ubranym stosownie do pogody.

ANEKS REGULAMINU

Szkolnego Koła Turystycznego “Włóczykij” Golęczewo

Zespołu Szkół im. o. M. Żelazka w Chludowie

 

UWAGA! Aneks regulaminu na rok szkolny 2023/2024 – harmonogram może ulec zmianie.

Opiekunowie Szkolnego Koła Turystycznego:

Małgorzata Golec (kierownik/opiekun), Dorota Polichnowska (kierownik/opiekun), Julia Żuberek (opiekun i skarbnik)

Zapraszamy do grona Szkolnego Koła Turystycznego uczniów klas:

Trzeciej – do 15 osób

Drugiej – do 15 osób

Liczba uczestników:

Grupa liczy 30 osób;

Do koła turystycznego mogą należeć dzieci,

które lubią:

 • spędzać czas na świeżym powietrzu, zamiast siedzieć przed komputerem, telefonem czy telewizorem;
 • lubią piesze wędrówki, bez względu na pogodę i dystans (5-15 km), są punktualne i wytrwałe;
 • zwiedzać, poznawać nowe miejsca i uważnie obserwować przyrodę – są ciekawe świata;
 • są systematyczne – zbierają punkty do odznaki turystycznej;
 • przestrzegają ustalonych zasad zachowania zapisanych w regulaminie wycieczki;

Terminy wypraw:

sobota lub niedziela w godzinach przedpołudniowych;

Składka roczna:

50 zł (wpłatę należy uiścić u skarbnika koła przed pierwszą wyprawą)

Wpłacone pieniądze zostaną wykorzystane na:

 • zakup biletów komunikacji miejskiej, książeczek turystycznych – w tym również opiekunów wyprawy,
 • biletów wstępu (wejść do muzeów) – w tym również opiekunów wyprawy,
 • odznak turystycznych,
 • produktów spożywczych zakupionych podczas wycieczki (lody, soki, woda, owoce, słodycze),
 • zakup środków dydaktycznych koniecznych do przeprowadzenia lekcji przyrody w terenie,
 • pamiątek na zakończenie roku szkolnego;

Rozliczenie kosztów – bieżące rachunki do wglądu u skarbnika koła; Na koniec roku szkolnego skarbnik przedstawi dokładne rozliczenie wydatków; Zebrana kwota składki zostanie w całości rozdysponowana na rzecz dzieci w danym roku szkolnym;

Warunki udziału w kole turystycznym:

Zapisany uczestnik koła turystycznego jest zobowiązany do udziału we wszystkich wyprawach z kołem turystycznym;

Uczestnikami wypraw są WYŁĄCZNIE UCZNIOWIE zapisani do SKT „Włóczykij”.

W niektórych  wyprawach mogą wziąć udział również dorośli opiekunowie  (rajdy rowerowe – wycieczki te zostaną ujęte w harmonogramie).

W przypadku nieobecności ucznia na wycieczce i zakupionych wcześniej biletów, koszty związane z organizacją wyprawy nie podlegają zwrotowi.

W sytuacji całkowitej rezygnacji  Włóczykija z udziału w kole turystycznym,  kwota zwrotu składki będzie rozpatrywana indywidualnie,  w porozumieniu z  rodzicami uczestnika.

Na wycieczkę uczestnik przychodzi na umówiony czas oraz miejsce – przyprowadzany i odbierany przez rodzica/prawnego opiekuna. Włóczykij może samodzielnie przybyć na zbiórkę/wrócić do domu po wyprawie, pod warunkiem pisemnej zgody (na kartce lub w Librusie dostarczonej najpóźniej na 15 minut przed wyruszeniem w trasę. Brak pisemnej zgody rodzica będzie oznaczał konieczność powrotu Włóczykija do domu; Dopuszcza się jednorazową – całoroczną zgodę na samodzielne przyjścia/powroty dziecka do domu, dostarczoną opiekunom KONIECZNIE w przeddzień pierwszej wyprawy z Włóczykijami;

Uwaga: Przed wyruszeniem na wyprawę zostanie podany przybliżony czas powrotu dziecka z wycieczki. W razie dłuższego opóźnienia (powyżej 15 minut), kierownik wycieczki powiadomi telefonicznie rodzica o tym fakcie.

Na wycieczki dzieci nie zabierają telefonów komórkowych (dopuszcza się przypadki koniecznego kontaktu rodzica z dzieckiem; telefon wówczas wykorzystywany zostaje tylko do planowanych rozmów z rodzicem/opiekunem – po wcześniejszych ustaleniach rodzica z kierownikiem wycieczki – zanim ta się rozpocznie). Zakaz używania telefonu przez dziecko dotyczy również wypraw rodzinnych;

Dopuszcza się udział osób trzecich w wyprawach dla dzieci – przewodników, przyrodników, rodziców- hobbystów, którzy podczas trasy będą prowadzić warsztaty/lekcje dotyczącą przyrody lub/i historii; dopuszcza się również udział dodatkowego opiekuna trasy;

Dopuszcza się zmianę harmonogramu (daty lub celu wyprawy), spowodowaną wypadkami losowymi, np. chorobą opiekunów, sytuacją pandemiczną oraz innymi – niezależnymi od opiekunów koła;

WAŻNE! Rodzice są zobowiązani do zapewnienia dziecku na czas wycieczki posiłku i napoju oraz odpowiedniego stroju, dostosowanego do warunków atmosferycznych panujących na zewnątrz.

Wszystkie informacje, zdjęcia z wycieczek oraz treści dotyczące wypraw z “Włóczykijem” zostaną zamieszczone na facebookowej stronie Szkolnego Koła Turystycznego https://www.facebook.com/WloczykijGoleczewo/,  stronie internetowej Zespołu Szkół www.chludowo.pl oraz Gazecie Sucholeskiej.  W przypadku braku zgody na zamieszczanie zdjęć syna/córki w wyżej wymienionych mediach, należy poinformować o tym fakcie opiekunów koła w trakcie zapisywania dziecka do włóczykijowej grupy;

Uwaga!  Bardzo prosimy podczas odbioru dziecka z wyprawy o poinformowanie o tym fakcie jednego z opiekunów SKT „Włóczykij”.

Propozycje wyjść SZKOLNEGO KOŁA TURYSTYCZNEGO WŁÓCZYKIJ na rok szkolny 2023/2024

(Uwaga! Propozycje i terminy wypraw mogą ulec zmianie w sytuacjach niezależnych od organizatorów);

TERMINY:

2023-09-30;

2023-10-21;

2023-11-11;

2024-03-23;

2024-04-;

2024-06-08

TRASY:

 • Wyjazd do Poznania – Quest „Poznań ze wspomnień utkany”
 • Wyjazd do Poznania – „Jeżyckie historie”
 • WYCIECZKA RODZINNA 11 listopada – Rajd Rowerowy – udział w Niepodległościowym Rajdzie Rowerowym (wyprawa nieobowiązkowa, tylko pod opieką rodzica);
 • Wyjazd do Oborniki – „Szlakiem zaczarowanych miejsc”;
 • UWAGA! ZMIANA!  wycieczka nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od organizatorów —-Wyjazd do Kórnika –  wyjazd od Poznania – quest „Pamiętajcie o Ogrodach”
 • WYCIECZKA RODZINNA—;  w zamian proponujemy – quest „Królewski Poznań” oraz słodki poczęstunek – wycieczka RODZINNA