Edukacja włączająca-edukacja dla wszystkich

Warsztaty filmowo-plastyczne, których efektem jest film animowany poruszający temat wpływu środowiska na proces uzależnienia jednostki, sposobów minimalizowania negatywnych czynników oraz roli szkoły i środowiska szkolno-wychowawczego w kształtowaniu pozytywnych zachowań.
Uczestnicy wzięli udział w rozmowie na powyższy temat, a następnie stworzyli scenariusz z uwzględnieniem kreatywnego wykorzystania przestrzeni i znajdujących się w niej przedmiotów oraz film animowany w technikach animacji poklatkowej (piksilacja – animacja aktora, animacja przedmiotów znalezionych). Fabuła filmu zbudowana jest wokół metafory światła, jako
pozytywnego wzorca postaw i zachowań, oraz cienia, jako szkodliwego otoczenia wpływającego na rozwój uzależnień. Szczególny nacisk położony został na kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły jako przestrzeni sprzyjającej zdrowemu trybowi życia. Dokonane to zostało poprzez jej animizację, jako żywej, przychylnej i przyjaznej przestrzeni, w której przedmioty, takie jak piłka   sali gimnastycznej czy książki w bibliotece, same wychodzą naprzeciw uczniom, zachęcając ich i wspierając w rozwijaniu pasji i zainteresowań.