Roczny plan pracy przedszkola w Chludowie na rok 2020/2021

Plan został opracowany w oparciu o:

  • Wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora za rok 2019/2020
  • Wnioski kuratoryjne
  • Wnioski z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej – zastosowanie technologii informacyjno – komunikacyjnej w pracy z dziećmi na  rok 2019/2021
  • Zadania wynikające z zaplanowanej ewaluacji wewnętrznej przedszkola na rok 2020/2021: „ Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych”
  • Plan nadzoru dyrektora na rok 2020/2021
  • Kierunki realizacji polityki oświatowej w roku 20120/2021 określone przez Ministra Edukacji Narodowej.
ObszarZadania
Wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora za rok 2019/20220Opracowywanie niezbędnej i rzetelnej dokumentacji z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dokonywanie diagnoz oraz obserwacji dzieci, uwzględnianie wyników obserwacji w planowaniu działań wychowawczo-dydaktycznych. Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego: współpraca z specjalistami, przestrzeganie wewnętrznych procedur.

Wnioski kuratoryjne za rok 2019/2020Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju: realizacja harmonogramu uroczystości, akcji charytatywnych oraz konkursów. Działania nauczycieli  służą rozwojowi placówki: realizacja projektów dydaktyczno-wychowawczych, doskonalenie zawodowe nauczycieli, prowadzenie strony internetowej przedszkola. Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych
oraz realizacja zapisów podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w przedszkolach:
realizacja zadań ujętych  oraz opisanych w poniższych obszarach (ewaluacja wewnętrzna, plan nadzoru dyrektora, kierunki polityki oświatowej).
Wnioski z ewaluacji wewnętrznej w roku przedszkolnym 2019/2020 „Zastosowanie technologii informacyjno – komunikacyjnej           w pracy z dziećmi”Kontynuacja projektu „Kodowanie na dywanie”. Opracowanie i realizacja projektu „Bezpieczny przedszkolak w sieci”.
Zadania wynikające                        z zaplanowanej ewaluacji wewnętrznej przedszkola na rok 2020/2021:   „ Nauczyciele współpracują            w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych”  Stworzenie harmonogramu współpracy nauczycieli w ramach prac zespołu samokształceniowego. Współpraca nauczycieli w sporządzaniu dokumentacji przedszkolnej: harmonogram uroczystości, roczny plan pracy, wdrożenie wniosków z nadzoru, sprawozdań semestralnych, raportów. Współpraca nauczycieli w organizacji uroczystości, akcji charytatywnych, konkursów, projektów. Współpraca nauczycieli odbywających staże zawodowe, w celu realizacji planu rozwoju zawodowego. Współpraca w tworzeniu dekoracji. Współpraca w tworzeniu strony internetowej przedszkola.
Plan nadzoru dyrektora na rok 2020/2021  Prawidłowe, systematyczne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej: plany miesięczne, upoważnień do odbioru dzieci zgód na wykorzystanie wizerunku dziecka, zgłoszeń dzieci na zajęcia z religii, analiza prawidłowości wpisów do dzienników zajęć i dzienników zajęć dodatkowych. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych i diagnozy przedszkolnej: arkusze obserwacji, arkusze diagnozy, informacje o gotowości szkolnej, dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych: doskonalenie nauczycieli w posługiwaniu się narzędziami informacyjno-komunikacyjny: padlety, platforma Google Classroom. Wykorzystywanie podczas zajęć: zasobów internetu, tworzenie prezentacji multimedialnych, korzystanie z tablicy oraz podłogi interaktywnej, aparatu cyfrowego, gromadzenie pomocy dydaktycznych CD, DVD, aplikacji oraz programów komputerowych.  
Kierunki polityki oświatowej MEN na rok 2020/2021Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego: Przedszkolak poznaje zawody- tworzenie prezentacji multimedialnych, odtwarzanie filmów edukacyjnych. Spotkania z pedagogiem oraz psychologiem- zajęcia tematyczne z zakresu poznawania siebie oraz swoich możliwości i predyspozycji. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. Przeprowadzanie diagnoz oraz obserwacji dzieci. Opracowanie niezbędnej dokumentacji z zakresu PPP. Stała współpraca nauczycieli ze specjalistami. Szkolenia nauczycieli z zakresu metod pracy oraz diagnozowania dzieci zdolnych i z problemami edukacyjno-wychowawczymi. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych. Realizacja projektu „Uczymy dzieci programowania” oraz projektu „Bezpieczny przedszkolak w sieci”. Wykorzystywanie podczas pracy z dziećmi tablicy oraz podłogi interaktywnej. Wykorzystanie w pracy programów oraz aplikacji komputerowych w celu zapewnienia kształcenia na odległość. Opracowanie procedur działania w sytuacji zdalnego nauczania. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. Realizacja projektu „Polska Małego Przedszkolaka”. Realizacja projektu „Z kulturą mi do twarzy”. Ustalenie oraz respektowanie „Grupowych kodeksów właściwego zachowania”.