Roczny plan pracy przedszkola w Chludowie na rok 2021/2022

Plan został opracowany w oparciu o:

  • Wnioski z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej „ Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych” na  rok 2020/2021
  • Kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2021/2022 określone przez Ministra Edukacji Narodowej
  • Wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora za rok 2020/2021
  • Wnioski kuratoryjne za rok 2020/2021
ObszarZadania
Wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora za rok 2020/2021·         Uczniowie wymagają motywacji, zachęcenia do samodzielnych działań, wyniki egzaminu ósmoklasisty nie są satysfakcjonujące.
wprowadzenie innowacji opartej na zasadach planu daltońskiego, którego filarami są: samodzielność i odpowiedzialność.
·         Sytuacja pandemii wymusza pracę nad postawami prospołecznymi i prozdrowotnymi.
stworzenie grupowych kodeksów zachowania i przypominanie o nich na co dzień, w szczególności po powrocie dzieci do przedszkola po edukacji zdalnej
uczenie dzieci samodzielnego, pokojowego rozwiązywania sytuacji konfliktowych
częste mycie rąk, dezynfekowanie stolików oraz zabawek
zachęcanie do zdrowego odżywiania się, próbowanie nowych smaków 
Współpraca ze środowiskiem lokalnym wymaga aktywności działań szkoły. Podejmować szerszą współpracę ze środowiskiem lokalnym.Wnioski kuratoryjne za rok 2020/2021·         brak współpracy przedszkola/szkoły z rodzicami dziecka, przekazywania informacji o dziecku obojgu rodzicom.
ustalenie dyżuru dla rodziców raz w miesiącu przez każdego nauczyciela przedszkola. Rodzice zgłaszają swoją planowaną obecność na dyżurze przynajmniej dzień wcześniej.
informowanie rodziców na zebraniach o konieczności złożenia w przedszkolu stosownych dokumentów, w przypadku kiedy jeden z rodziców ma ograniczone prawa rodzicielskie
zapoznanie wszystkich nauczycieli uczących dane dziecko z dokumentacją złożoną przez rodziców
·         postępowania powypadkowego (nieprawidłowości lub braki w protokołach, np. dotyczące obowiązkowego pouczenia poszkodowanego i jego rodziców).
Spisywanie protokołów powypadkowych, kontakt z przedstawicielem BHP,
 
Wnioski z ewaluacji wewnętrznej w roku przedszkolnym 2020/2021
„ Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych”
·         W dalszym ciągu wspólne planowanie pracy, w szczególności tworzenie harmonogramu uroczystości oraz dokumentacji
·         W dalszym ciągu dzielenie się materiałami ze szkoleń oraz dobrymi praktykami pracy z dziećmi
W miarę możliwości organizowanie zajęć otwartych dla innych nauczycieli

Kierunki polityki oświatowej MEN na rok 2021/2022
Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
·         Organizowanie uroczystości przedszkolnych przy udziale rodziców, w ramach aktualnie obowiązujących wytycznych epidemiologicznych
·         Zorganizowanie festynu z okazji Dnia Rodziny. W ramach aktualnie obowiązujących wytycznych epidemiologicznych
·         Wspieranie rodziców w procesie adaptacji dzieci w przedszkolu.
·         Indywidualne kontakty z rodzicami.
Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
Ustalenie oraz respektowanie „Grupowych kodeksów właściwego zachowania”
Organizowanie uroczystości kształtujących postawy prospołeczne: Dzień chłopca, Dzień kobiet, Dzień Przedszkolaka, Dzień Rodziny
Przeprowadzenie tygodnia „Przedszkolny Savoir – vivre”
Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
Realizacja projektu „Polska Małego Przedszkolaka”:
ü  Przygotowanie mapy Chludowa z uwzględnieniem charakterystycznych budynków
ü  Spacer – odszukanie i odczytanie nazw ulic w Chludowie
ü  Kultura ludowa regionu – poznanie legend, strojów ludowych, nauka tańca oraz zabaw charakterystycznych dla danego regionu.
Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
Kontynuacja założeń z roku 2020 / 2021; przestrzeganie procedur związanych z sytuacją wywołaną pandemią COVID – 19,
Korzystanie z wiedzy zdobytej podczas konferencji „Kondycja psychiczna nastolatków. W jaki sposób ich wspierać?”
Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.
Udział w konkursie Przedszkolny Klub Ekologów organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego