Regulamin Szkolnego Koła Turystycznego „Włóczykij”

Regulamin

Szkolnego Koła Turystycznego „Włóczykij”

działającego przy Szkole Podstawowej w Golęczewie

 

Celem działalności koła, które powstało w czerwcu 2013 r., jest popularyzacja turystyki pieszej, rozbudzenie zainteresowań turystyczno – krajoznawczych, poznanie walorów przyrodniczych najbliższej okolicy, kształtowanie szacunku do obiektów mających wartość kulturową i historyczną dla naszego regionu, motywowanie do aktywnego spędzania czasu, podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej, kształtowanie zdrowego stylu życia, nabywanie umiejętności poruszania się na szlakach turystycznych, zachęcanie do zdobywania kolejnych odznak turystyki PTTK.

Organizatorami i opiekunami wycieczek turystycznych są nauczyciele:  Małgorzata Bartyńska, Dorota Polichnowska, (od 2021 roku) Julia Żuberek

Trasa i plan wycieczki wynikające z programu koła, przedstawione są przez organizatorów na stronie internetowej szkoły oraz na stronie portalu społecznościowego FB – Szkolne Koło Turystyczne „Włóczykij” Golęczewo, w terminie na tydzień przed ich realizacją.

Wyznaczone trasy będą dostosowane do fizycznych możliwości uczestników wycieczek.

Warunki uczestnictwa:

  • Uczestnikiem koła może być dziecko, które ukończyło 7 lat i posiada pisemną zgodę rodziców. Stworzony program Szkolnego Koła Turystycznego na rok szkolny 2017/2018 jest skierowany do uczniów klas I-III edukacji wczesnoszkolnej.
  • Każdy „ Włóczykij” zobowiązany jest przestrzegać regulaminu wycieczek szkolnych (dostępny na stronie www.chludowo.pl), zaleceń opiekunów i zachowywać się zgodnie z zasadami poszanowania drugiego człowieka oraz otaczającej przyrody;
  • Na każdą wyprawę należy być wyposażonym w legitymację szkolną, wodę do picia, prowiant, odpowiednie buty i być ubranym stosownie do pogody.

Aneks do regulaminu koła-

ważny w roku szkolnym 2021/2022