ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

KIERUNEK PRACY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020:

Mały matematyk – rozwijanie kompetencji matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym”

Tematyka

Sposoby i środki realizacji

Termin realizacji

Kształtowanie orientacji przestrzennej umożliwiającej lepsze rozumienie i funkcjonowanie dziecka w otoczeniu.

cały rok wrzesień – listopad

Orientacja przestrzenna

Wystawienie prac przygotowanych przez dzieci „Od malucha do starszaka” przedstawiających sylwetkę dziecka.

Zorganizowanie zabaw z okazji „Ogólnopolskiego dnia przedszkolaka”.

Przeprowadzanie zabaw integrujących grupę np. typu „Lustro”, „Przejście po kamieniach” itp.

Wykorzystanie tzw. wierszyków „paluszkowych” w trakcie poznawania schematu własnego ciała.

Przygotowanie w salach „Kącika małego matematyka” umożliwiającego gromadzenie materiałów, przyborów do prowadzenia zajęć i zabaw matematycznych.

Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metody „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej.

Prowadzenie zajęć z „Kodowania na dywanie”.

Liczenie

Stwarzanie sytuacji umożliwiających liczenie obiektów
w sytuacjach życia codziennego stosownie do możliwości intelektualnych dzieci.

Przeprowadzanie zabaw związanych z rytmicznością, powtarzalnością liczenia.

Prowadzenie ćwiczeń umożliwiających rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego.

Posługiwanie się pojęciem liczby

Wykorzystanie zabaw Weroniki Sherborne.

Stwarzanie możliwości do wykorzystania w zabawach tematycznych zasad równoliczności.

Podejmowanie prób rytmicznego liczenia w trakcie poruszania się do muzyki o zróżnicowanym tempie.

Umieszczenie w gazetce przedszkolnej (na tablicy w szatni) artykułu na temat „Dziecięcego liczenia”.

Przeprowadzenie zajęć otwartych z matematyki.

Posługiwanie się pojęciem liczby w aspekcie porządkowym
w trakcie zabaw i codziennych czynności.

Przeprowadzanie zabawy „Przedświąteczne porządki” – ustawianie przedmiotów wg podanego porządku w serie.

grudzień, cały rok

kwiecień

Rytm i rytmiczna organizacja czasu.

Rozwijanie dziecięcych zdolności do dostrzegania regularności rytmicznych oraz przenoszenia prawidłowości dostrzeżonych
w jednych sytuacjach na inne.

Wykonanie w poszczególnych grupach „Kalendarza zdarzeń”.

Przeprowadzenie zajęć otwartych z matematyki.

Cały rok listopad – grudzień

Przyczyna i skutek.

Przewidywanie następstw

Wspomaganie myślenia przyczynowo – skutkowego, wnioskowanie o odwracalności zmian, przewidywanie skutków zachowań oraz przenoszenie ich na sytuacje życiowe.

Przeprowadzanie zabaw badawczych, eksperymentów umożliwiających wnioskowanie odnośnie odwracalności lub nie, działań pod hasłem „Mali czarodzieje”/ „Mali odkrywcy”.

styczeń- listopad

klasyfikacja

Umożliwienie dzieciom przejścia od tworzenia kolekcji do poziomu operacyjnego klasyfikowania.

Wspomaganie umiejętności segregowania z definiowaniem, rozwijanie klasyfikacji w stopniu umożliwiającym stosowanie w życiu codziennym.

Przeprowadzenie zabaw doskonalących umiejętności

klasyfikowania w trakcie codziennych czynności.

grudzień – luty

Dodawanie i odejmowanie, rozdawanie
i rozdzielanie po kilka

Kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania, rozdawania i rozdzielania po kilka z zastosowaniem manipulacji przedmiotami.

Stwarzanie sytuacji zabawowych, które wymagają od dzieci sprawnego rachowania: liczenia, dodawania, odejmowania, wymiany według podanych umów, a także rozdzielania
i rozdawania.

Organizowanie zabaw tematycznych wykorzystujących zdobyte umiejętności.

Rozgrywanie wspólnie z dziećmi gier sprzyjających opanowaniu umiejętności rachunkowych np. chodniczek, domino.

marzec – kwiecień styczeń

Długość. Stałość długości

Kształtowanie umiejętności mierzenia oraz pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałości długości.

Wykonanie collage z wykorzystaniem różnej długości nitek pasków papieru, sznurka (do wyboru)np. ślady na lodzie, itp.).

Zabawy taneczno – ruchowe oraz integrujące z wykorzystaniem pasków, sznurków o różnej długości.

luty

Intuicje geometryczne

Wspomaganie dziecięcego rozumowania, konstruowanie pojęć dotyczących figur geometrycznych na bazie obserwacji i różnych doświadczeń.

Zabawy umożliwiające doświadczanie własnego ciała: przedstawianie indywidualnie, parami i w grupach za pomocą ciała figur geometrycznych.

Tworzenie prac plastycznych wykorzystujących efekt odbicia poprzez np. złożenie, odbicie itp.

Dostrzeganie kształtu figur geometrycznych w instrumentach muzycznych, wykorzystanie tych spostrzeżeń do zabawy w dyrygenta

Manipulowanie klockami o różnej wielkości i kształcie.

luty – kwiecień

Konstruowanie gier

Zapoznanie dzieci ze sztuką konstruowania gier.

Zorganizowanie dla chętnych dzieci rozgrywek międzygrupowych z wykorzystaniem skonstruowanych gier.

Ogłoszenie konkursu na rodzinną grę planszową.

marzec

Stałość pojemności

Przeprowadzenie zajęć otwartych z matematyki.

Pomaganie dzieciom w uświadamianiu sobie stałej ilości płynu.

Organizowanie zabaw badawczych umożliwiających obserwowanie zachowania się płynów w różnych naczyniach.

Podejmowanie prac pielęgnacyjnych w sali i ogrodzie przedszkolnym – podlewanie roślin naczyniami o różnej pojemności.

kwieceń cały rok

utrwalanie

Utrwalanie wiedzy w trakcie zabaw np.:

Rozgrywanie wspólnie skonstruowanych gier.

Liczenie obiektów znikających (np. wkładanych do kartonu).

Przedstawianie poprzez zabawy dramowe pojęcia ciężaru, wielkości, długości przedmiotów, osób itp.

Kontrola umiejętności dzieci w zakresie edukacji matematycznej poprzez narzędzia do obserwacji umiejętności dzieci. Umieszczenie wyników w kartach obserwacji

maj -czerwiec