ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA

KIERUNEK PRACY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 
„MOCe ukryte w  eMOCjach”.

CEL GŁÓWNY:

  • uświadomienie dziecku wartości wynikających ze zrozumienia i poznania własnych emocji;
  • kształtowanie odporności emocjonalnej i umiejętności radzenia w trudnych i nowych sytuacjach.

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

  • rozpoznawanie i nazywanie emocji własnych i cudzych; 
  • rozwijanie umiejętności kontrolowania własnych emocji i zachowania; 
  • rozwijanie umiejętności opanowania emocji negatywnych; 
  • poznanie pozytywnych wartości; 
  • opisywanie i wyrażanie własnych stanów emocjonalnych poprzez różnorodne formy ekspresji słownej i niesłownej;
  • rozwijanie umiejętności wczuwania się w stany emocjonalne innych (empatia); 
  • rozwijanie umiejętności zachowania asertywnego; 
  • rozwijanie inteligencji moralnej i kształtowanie umiejętności rozróżniania dobra od zła.
Zadania i sposoby realizacjiTermin realizacji
Zawarcie kontraktów grupowych obejmujących normy  zachowania i postępowania, zapoznanie rodziców
z przyjętymi zasadami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych (ustalenie form nagradzania, motywowania dzieci, ponoszenia  konsekwencji; 

Dziecko w świecie emocji” – kształtowanie inteligencji  emocjonalnej, częste rozmowy nt. dziecięcych odczuć i emocji,  kształtowanie empatii; 

Doskonalenie umiejętności wyrażania własnych emocji,  kształcenie umiejętności odreagowywania napięć, kształtowanie właściwej postawy wobec innych;  

„Rozładowywanie emocji” – cykliczne ćwiczenia sportowe;

   „Kącik naszych emocji” – gromadzenie przedmiotów do  wyrażania swoich emocji; 

„Bajka dobra na wszystko” – kształtowanieu dziecka umiejętności rozpoznawania i wyrażania emocji. Istota  myślenia i działania empatycznego, określanie sytuacji będących źródłem radości, smutku, strachu i złości; 

„ Emocje ukryte w bajkach” – czytanie bajek terapeutycznych  po obiedzie przez nauczycieli; 

Relaksacja – odpoczynek po obiedzie przy np. muzyce  relaksacyjnej; 

„Proszę, dziękuję, przepraszam – ja tych słów nie żałuję”-  kształtowanie u dzieci norm i zachowań prospołecznych; 

„Z uśmiechem Ci do twarzy” – konkurs przedszkolny:  napisanie wraz z rodzicem bajeczki, wiersza, rymowanki,  piosenki wywołującej uśmiech na twarzy; /elektroniczne  przesyłanie prac/;

 „Emocje w obiektywie” – fotograficzny konkurs przedszkolny  dla dzieci i rodziców; /elektroniczne przesyłanie prac/   
Wrzesień 2023  

cały rok

cały rok                   
 cały rok

cały rok  


cały rok    


cały rok

cały rok

cały rok

marzec/kwiecień 2023 


listopad 2023