ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

KIERUNEK PRACY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018:

 

CELE: UMIEJĘTNOŚCI DZIECI FORMY REALIZACJI CZAS REALIZACJI/ ODPOWIEDZIALNI UWAGI
            I.            Pogłębianie wiadomości na temat zwierząt żyjących
w najbliższym środowisku
Dziecko:

–        poznaje środowisko
w jakim żyją zwierzęta, ich wygląd, sposób poruszania się, zdobywania pożywienia,

–        poznaje popularne gatunki ptaków

–        poznaje etapy rozwoju niektórych gatunków zwierząt np.: motyl, pająk, żaba, kura, ślimak, kreta, myszy),

–        potrafi wyjaśnić pojęcia: ssak, ptak, ryba, owad,

–        rozróżnia, nazywa i wymienia  zwierzęta żyjące
w różnych środowiskach przyrodniczych, np. na polu, na łące,
w lesie;)

–        wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm

–        potrafi wymienić zmiany zachodzące
w życiu zwierząt
w kolejnych porach roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić
i pomóc im, np. przetrwać zimę.

–        poznanie nazw niektórych zwierząt chronionych

 

 

 

–        wizyta
w gospodarstwie wiejskim

–        spotkanie
z weterynarzem

–        spotkanie
z leśniczym

–        wycieczka do KIDS FARM

–        wycieczka do Muzeum Przyrodniczo-Łowieckiego
w Uzarzewie

–        udział
w projekcie  czytelniczym

–        wycieczka do stajni Patataj

 

 

 

ROK SZKOLNY 2017/2016

WYCHOWAWCY GRUP

II.        Pogłębianie wiadomości na temat roślin występujących
w najbliższym środowisku

 

–        poznaje środowisko
w jakim występują rośliny, ich wygląd
i budowę)

–        poznaje popularne gatunki roślin
w najbliższym otoczeniu

–        wie, jakie warunki są potrzebne do wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność);

–        poznaje i rozumie rolę roślin w życiu człowieka i zwierząt (tlen, pożywienie, środki lecznicze, dekoracja),

–        rozpoznaje
i rozróżnia grzyby jadalne i niejadalne

–        nazywa drzewa
z najbliższego otoczenia

–        poznanie nazw niektórych roślin chronionych

–        spotkanie
z dendrologiem

–        wizyta w gospodarstwie ogrodniczym

–        wycieczka do Muzeum Młynarstwa
w Jaraczu

–        wizyta w szkółce roślin ozdobnych

–        udział w akcji „Dzieciaki sadzeniaki”

–        udział
w projekcie  czytelniczym

–        obchody Dnia Ziemi

–        obchody Dnia Drzewa

–        obchody Dnia Wiosny

–        stworzenie przedszkolnego Zielnika

–        udział
w konkursach
o tematyce przyrodniczej

 

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

WYCHOWAWCY GRUP

III.        Przekazanie dzieciom podstawowych wiadomości
o ekosystemach, obiektach
i zjawiskach przyrodniczych występujących
w najbliższej okolicy
–        Poznaje przyrządy pomagające określić pogodę,

–        Obserwuje pogodę

–        Właściwie dobiera ubrania do pory roku i zjawisk atmosferycznych

–        Zwraca uwagę na potrzebę reagowania na problemy ekologiczne,

–        Szanuje i dba
o otaczającą przyrodę,

–        poznaje formy ochrony środowiska

–        Systematyczne prowadzenie kalendarza pogody (przez określony czas np. tydzień
w różnych porach roku

–        Udział w akcji Sprzątania Świata

–        Lekcje pokazowe dotyczące segregacji odpadów

–        Obchody Dnia Drzewa

–        udział w konkursach o tematyce przyrodniczej

ROK SZKOLNY 2017/2018

WYCHOWAWCY GRUP

      IV.        Poznawanie świata poprzez eksperymenty
i doświadczenia
–        Wykonuje proste doświadczenia
i eksperymenty

 

–        Organizowanie spacerów do ogrodu oraz wyjść poza teren przedszkola, celem których jest rozbudzanie potrzeby kontaktu
z przyrodą oraz rozwijanie u dzieci pozytywnego stosunku do fauny
i flory.

–        Wycieczka do Laboratorium Wyobraźni

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

WYCHOWAWCY GRUP