Wycieczka klasowa
23 września 2020
Wycieczka klasy 7a
23 września 2020
Wycieczka klasowa
23 września 2020
Wycieczka klasy 7a
23 września 2020
Pokaż wszystkie

Golęczewo: 51 Międzynarodowy Konkurs Plastyczny PENTEL

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci z klas I-III do udziału w 51. edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego PENTEL.

Wykonane prace (w domu lub na zajęciach plastycznych) prosimy przekazywać wychowawcom klas szkoły w Golęczewie. KONIECZNIE prosimy pracę podpisać imieniem i nazwiskiem (ołówkiem! na drugiej stronie kartki) oraz nadać jej tytuł.

Na Wasze prace czekamy do 30 października 2020 roku!

WAŻNE: Każda praca musi mieć dołączone oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna na przetwarzanie danych osobowych uczestnika, w celach wynikających z organizacji konkursu.

koordynatorzy: Dorota Polichnowska, Małgorzata Golec

INFORMACJE OGÓLNE

1.    Sponsorami i Organizatorami Konkursu są: Pentel Co., Ltd. oraz Biiku Bunka Kyokai(Fundacja na Rzecz Rozwoju Sztuki) przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Japonii oraz Ministerstwem Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii Japonii, gazetą Yomiuri Shimbun, Japońską Federacją Projektowania Artystycznego, Japońskim Stowarzyszeniem Edukacji Artystycznej.

2.    Udział w Konkursie jest bezpłatny.

3.    Konkurs realizowany jest na terytorium Japonii, natomiast czynności związane z przygotowaniem i koordynacją przebiegu Konkursu w Polsce na zlecenie Sponsorów i Organizatorów realizować będzie Pentel Poland Sp. z o.o.

4.    Na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zbiórka prac potrwa od 25 września 2020 roku do 6 listopada 2020 roku.

5.    Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.konkursplastyczny.pl

6.    Regulamin jest wiążący dla Organizatorów i Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatorów oraz Uczestników Konkursu.

7.    Celem Konkursu jest budowanie pełnego zrozumienia pomiędzy dziećmi z całego świata oraz umożliwienie im, poprzez uczestnictwo w Konkursie i wystawę zgromadzonych prac, pogłębiania komunikacji w sposób wykraczający poza ograniczenia rasowe, językowe oraz kulturowe. Organizatorzy mają nadzieję, że poprzez poznanie sztuki rówieśników z innych krajów, młodzież (oraz dorośli) uświadomią sobie, że znacznie więcej ich łączy niż różni.

8.    Prace konkursowe powinny być oryginalnymi, niepublikowanymi wcześniej dziełami Uczestników.

UCZESTNICY KONKURSU

1.    Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, w wieku od 3 do 15 lat. W momencie zgłaszania pracy konkursowej Uczestnik powinien legalnie zamieszkiwać na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2.    Uczestnik może zostać zgłoszony do konkursu tylko i wyłącznie poprzez szkołę, dom kultury lub inną placówkę edukacyjną. Zgłoszenia indywidualne nie będą przyjmowane. 

ZASADY KONKURSU

1.    Pracą konkursową jest samodzielnie opracowana praca o tematyce dowolnej. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę. Tytuł pracy powinien być podany w języku angielskim.

2.Prace konkursowe powinny zostać wykonane odręcznie na papierze o wymiarach nie przekraczających 54x38cm, w pionie lub poziomie. Nie będą przyjmowane fotografie, kserokopie, wydruki i prace trójwymiarowe na przykład zawierające doklejane elementy odstające od płaszczyzny kartki typu: kulki papierowe, makaron, łańcuszek itp. Wymagane jest zakomponowanie całej kartki, włącznie z tłem. Uczestnik może wykorzystać dowolny rodzaj papieru i posłużyć się dowolną techniką rysowania lub malowania, dającą efekt całkowicie płaskiej pracy (kredki, pastele, akwarele, mazaki, itp.). Dopuszczalne są wydzieranki i wyklejanki, pod warunkiem ścisłego przylegania wszystkich elementów do płaszczyzny kartki. Ocenie nie będą podlegać prace przypominające znane dzieła lub zawierające znaki, symbole i postacie objęte ochroną prawną.

3.      Uczestnik Konkursu, który złoży więcej niż jedno Zgłoszenie pod różnymi nazwiskami/pseudonimami, zostanie wykluczony z Konkursu.

4.      Nadesłane prace stają się własnością Organizatorów i  nie podlegają zwrotowi.

5.      Złożenie zgłoszenia do Konkursu stanowi przystąpienie do Konkursu i jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez rodziców lub opiekunów prawnych Uczestnika Konkursu postanowień Regulaminu oraz akceptacją faktu, że werdykt jury powołanego przez Organizatora jest ostateczny.

6.      Zgłoszenie do Konkursu niespełniające warunków określonych w Regulaminie lub niezawierające wszystkich niezbędnych elementów wymienionych w pkt IV pkt 4, nie będzie rozpatrywane.

OCENA PRAC

1.    Tylko te prace konkursowe, które spełniają powyższe kryteria będą uczestniczyły w Konkursie.

2.    Ocena prac nastąpi w styczniu 2021 r.

3.    Prace konkursowe będą oceniane przez Jury, w skład którego wchodzą profesorowie, asystenci profesorów i wykładowcy uniwersytetów japońskich.

4.    Jury Konkursu wyłoni zwycięzców nagród:

·     Najwyższa Nagroda Ministra Spraw Zagranicznych Japonii ( przyznawana maksymalnie 10 pracom wśród nadesłanych z całego świata) – list gratulacyjny, medal, dyplom, nagroda rzeczowa (art. plastyczne/piśmienne marki Pentel)

·     Nagroda Supreme Gold (Najwyższe Złoto) – złoty medal, dyplom, nagroda rzeczowa (art. plastyczne/piśmienne marki Pentel)

·     Nagroda Gold (Złoto) – złoty medal, dyplom, nagroda rzeczowa (art. plastyczne/piśmienne marki Pentel)

·     Nagroda Silver (Srebro) – srebrny medal, dyplom, nagroda rzeczowa (art. plastyczne/piśmienne marki Pentel)

·     Nagroda Bronze (Brąz) – brązowy medal, dyplom, nagroda rzeczowa (art. plastyczne/piśmienne marki Pentel)

·     Nagroda Pentel – dyplom, nagroda rzeczowa (art. plastyczne/piśmienne marki Pentel).

5.      Zgodnie z obowiązującymi przepisami wartość nagród uzyskanych w Konkursie jest wolna od podatku dochodowego.

6.      Wybrane prace będą prezentowane na wystawie w Tokio w marcu 2021r., a później w Osace i innych miastach japońskich oraz zagranicą.

7.      Wszystkie decyzje podjęte przez Jury są ostateczne.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

1.    Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.pentel.pl i www.konkursplastyczny.pl w maju 2021r.

2.    Nazwiska i prace zwycięzców Najwyższej Nagrody Ministra Spraw Zagranicznych oraz Nagrody Supreme Gold zostaną opublikowane w katalogu  „The 50th International Children’s Art. Exhibition” wydawanym przez  Biiku Bunka Kyokai(Fundacja na Rzecz Rozwoju Sztuki).

3.    Nagrody dla Laureatów Konkursu zostaną rozesłane na adresy podane na liście zbiorczej / Formularzu nr 2 (FORM NO. 2) w czerwcu 2021r. ( w przypadku opóźnienia dostawy nagród z Japonii – we wrześniu 2021 r).

4.    Uczestnik, który złamie którąkolwiek z zasad Regulaminu i warunków Konkursu, zostanie wykluczony z Konkursu i pozbawiony nagrody.

5.    Organizatorzy nie będą przyjmować zażaleń dotyczących wyników Konkursu.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Uczestnika Konkursu oraz jego nauczycieli, rodziców/opiekunów prawnych będą gromadzone i wykorzystywane przez Organizatorów w celach wynikających z organizacji Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiegoi Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Regulamin może ulec zmianie poprzez ogłoszenie nowej treści na stronie internetowej www.pentel.pl, a także  www.konkursplastyczny.pl, o ile zmiana nie będzie naruszała praw nabytych Uczestników.

2.     W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3.     Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. i jest dostępny w siedzibie Pentel Poland Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej: www.konkursplastyczny.pl