Badanie kompetencji kluczowych w naszej szkole w ramach kontynuacji projektu „Przywództwo- opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty”.
Безкоштовний анонімний телефон
8 kwietnia 2022
Wycieczka do Stajni Patataj
8 kwietnia 2022
Безкоштовний анонімний телефон
8 kwietnia 2022
Wycieczka do Stajni Patataj
8 kwietnia 2022
Pokaż wszystkie

Badanie kompetencji kluczowych w naszej szkole w ramach kontynuacji projektu „Przywództwo- opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty”.

Badanie kompetencji kluczowych w naszej szkole w ramach kontynuacji projektu „Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty”.

Korzystając z zaproszenia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty wzięliśmy udział w badaniach dotyczących kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych. Badanie to odbyło się w dniach 29-31 marca br. w ramach kontynuacji projektu „Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty”.

Celem badania było poszerzenie wiedzy nauczycieli na temat znaczenia i możliwości kształcenia oraz rozwijania wszystkich kompetencji kluczowych jako jednakowo ważnych w procesie uczenia się przez całe życie a także wsparcie szkoły i inspirowanie nauczycieli do właściwego planowania, organizowania i prowadzenia tego procesu.

Po badaniach szkoła otrzymała informacje w postaci zbiorczych wyników ankiet i arkuszy obserwacji zajęć:

http://pliki.chludowo.pl/EWALUACJA%20ZEWNETRZNA/Raport_wynikow_badania_ksztalcenia_u_uczniow_kompetencji_kluczowych_2022.pdf

Stanowią one dla nas potwierdzenie wysokiej jakości pracy oraz wsparcie w doskonaleniu planowania, organizowania i realizacji procesu kształcenia i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów.

Badaniem objęto 82 uczniów z klas VII-VIII (arkusz obserwacji zajęć), podczas sześciu różnych zajęć uwzględnionych w arkuszu organizacyjnym szkoły (x 2 język polski, język angielski, matematyka) i 6 nauczycieli prowadzących zajęcia (ankieta), oraz dyrektora szkoły (ankieta). Na podstawie zebranych danych wygenerowano wyniki zbiorcze. W każdej kompetencji wskazano obszary aktywności uczniowskiej, w których realizuje się kształcenie kompetencji kluczowych.

Z raportu wynika, że w naszej szkole podczas zajęć, treści nauczania są ukierunkowane i w wysokim stopniu realizowane w procesie kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych, takich jak:

1) porozumiewanie się w języku ojczystym;

2) porozumiewanie się w językach obcych;

3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne;

4) kompetencje informatyczne;

5) umiejętność uczenia się;

6) kompetencje społeczne i obywatelskie;

7) inicjatywność i przedsiębiorczość;

8) świadomość i ekspresja kulturalna.

Miały na to wpływ systemowe działania dyrekcji i grona pedagogicznego:

1) zorganizowanie szkolenia zewnętrznego/wewnętrznego rady pedagogicznej na temat sposobów, form i metod pracy służących efektywnemu kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów

2) opracowanie arkusza obserwacji zajęć ukierunkowanego na obserwację działań nauczyciela służących kształtowaniu lub doskonaleniu kompetencji kluczowych uczniów  

3) zorganizowanie szkolenia zewnętrznego/wewnętrznego rady pedagogicznej na temat istoty i znaczenia kształtowania kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie

4) organizowanie lekcji otwartych ukierunkowanych na organizację procesu edukacyjnego sprzyjającego rozwojowi kompetencji kluczowych

5) udostępnienie literatury poświęconej kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów, wskazywanie bibliografii

6) udzielanie informacji zwrotnych dotyczących kształtowania kompetencji kluczowych uczniów po przeprowadzeniu obserwacji zajęć

7) wskazywanie nauczycielom pożądanych kierunków ich rozwoju, np. podczas dokonywania oceny ich pracy

8) poszerzenie księgozbioru biblioteki szkolnej o literaturę dotyczącą kształtowania kompetencji kluczowych uczniów, wskazywanie bibliografii

Rekomendacje wynikające z analizy wyników raportu

1) poszerzanie wiedzy na temat kształcenia kompetencji kluczowych oraz ich znaczenia w rozwoju uczniów (m.in. systematycznych warsztatowych szkoleń zewnętrznych lub wewnętrznych oraz konferencji – w szczególności w zakresie kształtowania umiejętności diagnozowania poziomu kompetencji uczniów) oraz form i metod pracy służących efektywnemu ich kształtowaniu

2) doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu – zarówno w ramach wewnątrzszkolnego, jak i pozaszkolnego doskonalenia zawodowego

3) współpraca ze specjalistami

4) propagowanie dobrych praktyk w zakresie rozwijania kompetencji uczniów (wymiany doświadczeń)

5) uwzględnianie w ofercie doskonalenia nauczycieli metodyki nowoczesnego nauczania opartego na aktywności uczniów oraz wsparcia ze strony doradców metodycznych)

6) stworzenie platformy e-learningowej z zasobami dydaktycznymi, wspierającymi proces kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych

7) organizowanie dla nauczycieli lekcji otwartych oraz projektów międzyprzedmiotowych związanych z kształtowaniem kompetencji kluczowych

dyr. Krzysztof Antkowiak