ZASADY OCENIANIA I WARUNKI UZYSKIWANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNA OCENA KLASYFIKACYJNA
HARMONOGRAM ZAJĘĆ W OSTATNIM TYGODNIU ROKU SZKOLNEGO
7 czerwca 2016
GOLĘCZEWO: TO TYLKO FIZYKA…
9 czerwca 2016
HARMONOGRAM ZAJĘĆ W OSTATNIM TYGODNIU ROKU SZKOLNEGO
7 czerwca 2016
GOLĘCZEWO: TO TYLKO FIZYKA…
9 czerwca 2016
Pokaż wszystkie

ZASADY OCENIANIA I WARUNKI UZYSKIWANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNA OCENA KLASYFIKACYJNA

Drodzy Rodzice !

Przypominamy w tym „gorącym’ czasie ustalania ocen, jakie zasady regulują ocenianie i jakie są warunki uzyskiwania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna.

 

 

 • 10.
 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia, które polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.
 2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 3. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się na koniec I okresu.
 4. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 5. Oceny, o których mowa w ust. 2 i 4 na I poziomie edukacyjnym są ocenami opisowymi.
 6. Oceny śródroczne i roczne nie powinny być ustalane jako średnia arytmetyczna stopni bieżących.
 7. Śródroczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
 8. Niedostateczne oceny śródroczne uczeń musi poprawić w ciągu dwóch miesięcy od zakończenia I okresu według wskazówek nauczyciela.
 9. Ustalając oceny śródroczne i roczne nauczyciel bierze pod uwagę charakter i rozległość kompetencji, które poszczególne oceny bieżące określają. Wartość różnych form aktywności nauczyciel określa w PZO.
 10. Na 10 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych poprzez wpis do dzienniczka lub zeszytu przedmiotowego ucznia.

 

 • 11.
 1. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.
 2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 14.
 3. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 14 i § 20 ust. 1.

 

Warunki uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej

 

 • 12.
 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić pisemny wniosek do dyrektora szkoły o umożliwienie mu poprawy przewidywanej oceny w ciągu 2 dni od uzyskania informacji o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych zgodnie, o ile pisał wszystkie sprawdziany, wykorzystał możliwość ich poprawy, posiada wszystkie usprawiedliwione nieobecności na lekcjach.
 2. Nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń, chce uzyskać wyższą niż przewidywana ocenę przygotowuje konkretne wymagania edukacyjne, które w ciągu 2 dni od złożonego wniosku przekazuje uczniowi i ustala termin sprawdzianu.
 3. W ciągu 3 dni od otrzymania przez ucznia wymagań pisze on sprawdzian w trakcie, którego może być obecny rodzic.
 4. Ustalenie oceny wyższej niż przewidywana odbywa się w formie pisemnego sprawdzianu kompetencji lub – jeżeli wynika to ze specyfiki przedmiotu – zadań praktycznych z zastrzeżeniem § 5 ust. 2.
 5. Sprawdzian przeprowadza i ocenia nauczyciel, który wystawił ocenę przewidywaną.
 6. W przypadku uzyskaniu ze sprawdzianu kompetencji, o którym mowa w ust. 4, oceny niższej niż przewidywana, oceną klasyfikacyjną jest ocena przewidywana.
 7. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem §14 ust.1.

 

 • 13.
 1. W terminie 2 dni od przekazania, informacji o przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić pisemny wniosek do dyrektora szkoły o ponowne ustalenie rocznej oceny zachowania w celu uzyskania oceny wyższej niż przewidywana.
 2. Ponowne ustalenie rocznej oceny zachowania polega na powtórzeniu przez wychowawcę procedury wystawiania oceny zachowania zgodnie z § 11 ust. 1, 2, 5 w terminie 3 dni od daty wpłynięcia wniosku.
 3. W przypadku uzyskaniu rocznej oceny zachowania niższej niż przewidywana, oceną klasyfikacyjną jest ocena przewidywana.