NASZE KLASY
7 września 2015
GRONO PEDAGOGICZNE
9 września 2015
NASZE KLASY
7 września 2015
GRONO PEDAGOGICZNE
9 września 2015
Pokaż wszystkie

PEDAGOG & PSYCHOLOG

PEDAGOG SZKOLNY

mgr Izabela Kachlicka

DYŻURY w roku szkolnym 2016/2017

PONIEDZIAŁEK : 8.00 – 13.35 – szkoła w Chludowie

WTOREK: 8.10 – 10.00 – szkoła w Chludowie, 10.15 – 13.15 – szkoła w Golęczewie

ŚRODA: 8.00 – 12.00 – przedszkole w Chludowie, 12.00 – 15.00 – szkoła w Chludowie

CZWARTEK: 8.00 – 12.00 – szkoła w Chludowie

PIĄTEK: 8.30 – 13.35 – szkoła w Chludowie

Gabinet mieści się w sali 110 (I piętro) tel 61 2500 300 wewn. 314

Kto może zgłaszać się do pedagoga szkolnego?

Do pedagoga szkolnego mogą zgłaszać się uczniowie lub rodzice uczniów, jeśli zauważą problemy z dzieckiem o charakterze wychowawczym, trudności w uczeniu się, specyficzne trudnościami w opanowaniu nauki czytania i pisania, problemy emocjonalnymi (lękliwość, nadpobudliwość, nieśmiałość, fobię szkolną) a także by otrzymać wskazówki jak pracować z dzieckiem zdolnym.

Do pedagoga szkolnego mogą zgłaszać się także uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej lub takie, które chcą wesprzeć rzeczowo lub materialnie dzieci z rodzin uboższych.

Pedagog prowadzi zajęcia tzw. korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu o charakterze dysleksji, terapię pedagogiczną.

Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną.

W uzasadnionych sytuacjach pedagog szkolny może zasugerować rodzicom przeprowadzenie badań w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, aby tam zdiagnozowany został problem ucznia. Badania w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej odbywają się wyłącznie na wniosek rodziców i tylko za zgodą rodziców mogą być omawiane z nauczycielami.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna opiekująca się naszymi uczniami mieści się w Luboniu, ale badania odbywają się w jej placówce filialnej w Suchym Lesie (ul. Szkolna- budynek szkoły podstawowej tel 61 8116122). Poradnia jest placówką oświatową, wizyty są bezpłatne i nie wymagają skierowania.

Pełne badanie wymaga minimum 2-4 spotkań, nie należy go odkładać na ostatnia chwilę!

Dotyczy to przede wszystkim absolwentów szkół, którzy chcą otrzymać opinię o dostosowaniu warunków na sprawdzianie kl. VI i egzaminach kompetencji kl. III Gim.

Te badania należy przeprowadzić najpóźniej do 30 września roku szkolnego, w którym odbędzie się sprawdzian/egzamin.

Poradnia zajmuje się również orzekaniem i kwalifikowaniem do nauczania specjalnego, a także kwalifikowaniem chorego dziecka do nauczania indywidualnego na wniosek rodzica i lekarza specjalisty.


 PSYCHOLOG SZKOLNY

mgr Violetta Myszka

DYŻURY w roku szkolnym 2016/2017

PONIEDZIAŁEK : 9.00 – 12.00 – przedszkole w Chludowie, 12.00 – 13.35 – szkoła w Chludowie

WTOREK: 9.00 – 13.35 – szkoła w Chludowie

ŚRODA: 10.15 – 14.25 – szkoła w Chludowie

CZWARTEK: 9.00 – 13.35 – szkoła w Chludowie

PIĄTEK: 9.00 – 13.35 – filia w Golęczewie

Gabinet mieści się w sali 110 (I piętro) tel 61 2500 300 wewn.315

Psycholog szkolny.

 Do zadań psychologa w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:

1) Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.

2) Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.

3) Udzielanie pomocy psychologicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.

4) Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci oraz młodzieży.

5) Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych.

6) Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

7) Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.

8) Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.

Kiedy potrzebna jest pomoc psychologa?

Uczniom psycholog szkolny udzieli pomocy, gdy pojawią się:

Ø  kłopoty z nauką, koncentracją i przystosowaniem do życia szkolnego;

Ø  kłótnie i nieporozumienia rówieśnicze bądź rodzinne;

Ø  przygnębienie;

Ø  konflikty w grupie i między kolegami;

Ø  dokuczanie, odrzucenie, przemoc fizyczna lub psychiczna, mobbing, wykluczenie;

Ø  miłość, zauroczenie;

Ø  konflikty moralne;

Ø  konflikty z dorosłymi;

Ø  uczucia z którymi sobie trudno poradzić;

Ø  lęk, wstyd, poczucie zagrożenia, bezradność, niepokój o siebie i o innych;

Ø  złe traktowanie, wyszydzanie, wyśmiewanie, poniżanie, niedocenianie i inne;

Ø  problemy rodzinne – przemoc domowa, wykorzystywanie seksualne, złe traktowanie, zaniedbanie, porzucenie, rozwód, wyjazd rodziców za granicę, uzależnienia, choroba przewlekła, choroba umysłowa;

Ø  objawy fizycznego i psychicznego wyczerpania, osłabienie, senność, lęki;

Ø  problemy z akceptacją własnego ciała;

Ø  problemy z tożsamością seksualną;

Ø  zaburzenia jedzenia;

Ø  nagłe zmiany zachowania, ubierania się, ślady pobicia, zadrapań, bóle głowy, bóle brzucha;

Ø  labilność nastroju, złość, zachowania agresywne, lękowe, niepokój i wiele innych

Rodzicom  psycholog szkolny pomoże, gdy:

Ø  trzeba zdiagnozować problemy i trudności dziecka;

Ø  należy stworzyć odpowiednie lub specjalne warunki do nauki, rozwoju zdolności i zainteresowań dziecka;

Ø  trzeba poinformować szkołę o problemach dziecka i jego rodziny;

Ø  dziecko ma trudności adaptacyjne i emocjonalne lub problemy z nauką;

Ø  pojawiają się konflikty dziecka z pracownikami szkoły,  trudności w relacjach z innymi dziećmi;

Ø trzeba określić zasoby dziecka, zaakcentować mocne strony, okazać dumę z osiągnięć dziecka, wspólnie świętować sukcesy;

Ø  trzeba przedyskutować jakiś problem, stworzyć plan działania;

Ø  pojawia się chęć „wygadania się”, uzyskania porady lub wsparcia w trudnych  chwilach;

Ø pojawiają się trudne uczucia w stosunku do dziecka: zniecierpliwienie, niechęć, bezradność, smutek czy złość;

Ø pojawiają się trudne zachowania w stosunku do dziecka: zachowania agresywne, poniżanie, lekceważenie dziecka;

Ø  trzeba omówić nieprawidłowe postawy wychowawcze rodziców: nadmierne ochranianie dziecka, zbyt małe wymagania, wyręczanie go, tendencję do poświęcania się lub nadmierny krytycyzm i wymagania, perfekcjonizm;

Ø  pojawiają się problemy wychowawcze w okresie dojrzewania lub problemy rodzinne tj. napięta atmosfera domowa, konflikty małżeńskie, rozwód, wyjazd któregoś z rodziców za granicę w celach zarobkowych, przemoc domowa, uzależnienia, trudności finansowe;

Ø  trzeba wspólnie działać, aby pomóc dziecku w problemach w szkole lub poza nią.