Dlaczego warto rysować ?
21 grudnia 2021
Golęczewo: Teatrzyk cieni „Latarenka” w przedszkolu
22 grudnia 2021
Pokaż wszystkie

Program Domowych Detektywów

Pomimo trudnego czasu przedświątecznego nauczyciele naszej szkoły odbyli bardzo ważne szkolenie, które uprawni ich do prowadzenie wśród uczniów klas 4-8 rekomendowanego programu profilaktyki uniwersalnej.

Program Domowych Detektywów uzyskał bardzo wysokie oceny recenzentów i znalazł się w europejskiej bazie ewaluowanych programów EDDRA, Best Practice portal jako program o najwyższym (trzecim) poziomie jakości.

Znajduje się także w polskiej bazie programów rekomendowanych wspólnie przez: Ośrodek Rozwoju Edukacji (MEN), Instytut Psychiatrii i Neurologii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii:  http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=207575

O programie można dowiedzieć się więcej zaglądając na strony programów rekomendowanych:

Program Domowych Detektywów (PDD) jest adaptacją amerykańskiego programu Slick Tracy Home Team Program, opracowanego na Uniwersytecie Minnesota w ramach Projektu Northland. Wraz z programem Fantastyczne Możliwości (FM) tworzy dwuletni program uniwersalnej profilaktyki alkoholowej. Podstawą do stworzenia projektu stały się uznane teorie wyjaśniające przyczyny sięgania przez dzieci i młodzież po alkohol i inne substancje psychoaktywne oraz wiedzę na temat czynników ryzyka i czynników chroniących związanych z indywidualnymi cechami nastolatka, jego rodziną, grupą rówieśniczą, szkołą oraz środowiskiem lokalnym ( …)

Odpowiednio przygotowani uczniowie z klas, w których realizowany jest program, pełnią rolę liderów rówieśniczych. Ich zadaniem jest pomoc nauczycielowi w realizacji zajęć w klasie, także modelowanie pożądanych zachowań wśród swoich rówieśników. (…)

Podczas realizacji programu nauczyciele oraz rodzice są mobilizowani do wyrażania zdecydowanego sprzeciwu wobec sięgania po alkohol przez młodzież oraz własne dzieci. Rodzice są zachęcani również do ustalenia zasad dotyczących picia alkoholu i konsekwentnego ich egzekwowania.(..)

Niedostateczna umiejętność radzenia sobie z wyzwaniami okresu dorastania jest czynnikiem ryzyka podejmowania zachowań problemowych. Wobec tego w programie zastosowano strategię rozwoju umiejętności życiowych, która polega na wyposażaniu młodych ludzi w umiejętności pozwalające zaspokajać ich potrzeby w bezpieczny i konstruktywny sposób.

Podczas realizacji programu poruszana jest kwestia umiejętności rozpoznawania i odpierania presji otoczenia skłaniającej do picia. Ponadto uczniom jest przekazywana wiedza o bezpośrednich psychospołecznych konsekwencjach picia alkoholu( …)

Program Domowych Detektywów ma rzetelne podstawy teoretyczne oraz empiryczne dotyczące psychospołecznych i behawioralnych czynników, które sprzyjają sięganiu przez młodzież po alkohol. Został też oparty na wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej i zasad prowadzenia badań ewaluacyjnych (Perry i wsp., 1996, Williams i Perry, 2003). To, czy nastolatek sięgnie po alkohol czy też nie, zależy od wielu czynników. Przeciwdziałanie tak zróżnicowanym i często niekorzystnym wpływom wymaga wszechstronnych działań, w związku z tym w programie realizowane są zajęcia w klasie, do współpracy i udziału w nich zapraszani są rodzice i liderzy rówieśniczy.*

Realizacja PDD jest możliwa dzięki finansowej pomocy i współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Suchym Lesie.

*https://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/program-domowych-detektywow-jas-i-malgosia-na-tropie-,13#zalozenia

Przygotowała Iza Kachlicka