PEDAGOG SZKOLNY

mgr Izabela Kachlicka

 • poniedziałek
 • wtorek
 • środa
 • czwartek
 • piątek

Gabinet pedagoga mieści się w sali 110 (I piętro) tel. 61 2500 300 wewn. 314

 

PEDAGOG SZKOLNY

mgr Magdalena Lenartowicz- DYŻURY

 • poniedziałek : Przedszkole w Chludowie -09.05-12.35
 • wtorek:Przedszkole w Chludowie -08.15-14.25
 • środa:  Przedszkole w Golęczewie -09 55 – 14.25
 • czwartek: Przedszkole w Golęczewie – 09.05-13.35

Gabinet pedagoga mieści się w przedszkolu w Chludowie ( parter ) tel. 61 2500 300 wewn.330

 

PSYCHOLOG  SZKOLNY

mgr Violetta Myszka

 • poniedziałek: Przedszkole i Szkoła w Golęczewie – 9.05- 14.25
 • wtorek: Szkoła w Chludowie- 11.50- 15.15
 • środa: Szkoła w Chludowie- 11.00- 15.15
 • czwartek: Szkoła w Chludowie- 8.15- 12.35
 • piątek: Przedszkole w Chludowie -8.15-12.35

Gabinet psychologa mieści się w sali 102 (I piętro) tel. 61 2500 300 wewn. 315

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

§ 24. Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności: 1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainte-resowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki; 2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wy-chowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki; 3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb; 4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży; 5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

Dziennik Ustaw – 8 – Poz. 1591 8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn nie-powodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki, b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicz