Procedury obowiązujące i dotyczące rodziców uczniów klas I-III w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Suchy Las realizujących zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych podczas ogłoszenia stanu epidemii Covid -19
28 maja 2020
Golęczewo: miło spędzamy czas w przedszkolu…
29 maja 2020
Pokaż wszystkie

Konsultacje dla uczniów od 1 czerwca

– Od 25 maja br. szkoła umożliwia konsultacje dla uczniów klasy VIII.

– Od 1 czerwca szkoła umożliwia konsultacje dla uczniów klas I-VII,

– Przy organizacji konsultacji uwzględnia się wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.

– Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

– Nie należy umawiać się na konsultacje, jeżeli w domu ucznia przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji.

– Konsultacje odbywają się według harmonogramu


– Jeżeli uczeń umówiony na konsultacje nie może na nie przybyć, jego rodzic zgłasza ten fakt odpowiednio wcześniej nauczycielowi, z którym uczeń był umówiony.

– Przybycie ucznia na konsultacje jest możliwe wyłącznie w wyznaczonym przez nauczyciela czasie i miejscu.

– W drodze do i ze szkoły uczniowie korzystają z osłony na usta i nos oraz zachowują dystans społeczny.

– Po wejściu do szkoły wszystkie osoby zobowiązane są do dokonania dezynfekcji rąk. Pojemnik z płynem do dezynfekcji znajduje się przy portierni. Osoba, która ma przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji, zobowiązana jest do natychmiastowego umycia rąk.

– Wszystkie osoby przebywające w szkole obowiązuje przestrzeganie zasady 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami. W salach lekcyjnych odległość między stolikami wynosi nie mniej niż 1,5 m.

– W trakcie pobytu w szkole należy bezwzględnie stosować zasady higieny: często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie, zachowywać dystans, a także unikać dotykania oczu, nosa i ust.

– Należy zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania, a także stosownie zwracać uwagę innym w tym zakresie.

– Należy unikać większych skupisk osób, zachowywać dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, szatni i innych pomieszczeniach.

– Konsultacje mogą mieć formę konsultacji indywidualnych lub grupowych. O formie konsultacji decyduje nauczyciel, który je przeprowadza.

– W trakcie konsultacji grupowych, w grupie może przebywać nie więcej niż 12 uczniów. W mniejszych salach należy uwzględnić zasadę 4 m2 powierzchni na osobę. Odstęp pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji grupowych nie może być mniejszy niż 1,5 m.

– Uczniowie – jeśli jest taka potrzeba – na konsultacje przynoszą własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole uczniowie nie pożyczają sobie podręczników i innych przyborów.

– Sale, w których odbywają się konsultacje powinny być wietrzone przynajmniej co godzinę.

– Biblioteka szkolna będzie dostępna dla uczniów od 25 maja w godzinach 8.15-14.15

– W trakcie konsultacji, w szkole mogą znajdować się inne osoby niż uczniowie i pracownicy szkoły, ale przebywać mogą one wyłącznie w sekretariacie szkoły.

– W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych należy myć ręce zgodnie z zasadami prawidłowego mycia rąk, a korzystając z dozowników z płynem do dezynfekcji rąk, należy stosować się do znajdujących się tam instrukcji.

– Sale do konsultacji, pomieszczenia sanitarne, ciągi komunikacyjne, utrzymywane są w czystości. Powierzchnie dotykowe: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, klawiatury, poręcze krzesła i powierzchni płaskie, w tym blaty w salach są dezynfekowane.

– Do szkoły nie przychodzą nauczyciele i inni pracownicy, którzy są chorzy.

– Każda osoba, u której stwierdzono objawy chorobowe, zostanie odizolowana w wyznaczonym i przygotowanym pomieszczeniu wyposażonym w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący. Pracownik szkoły natychmiast informuje dyrektora szkoły o zaobserwowaniu niepokojących objawów u ucznia, który zawiadamia telefonicznie jego rodzica/opiekuna i Sanepid o zaistniałej sytuacji. Pracownicy szkoły postępują zgodnie ze wskazówkami udzielonymi przez Sanepid.

Komentarze są wyłączone.