Program

„Cztery Pory Roku
–  polisensoryczne poznawanie przyrody”

UZASADNIENIE I CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Przedszkole w Golęczewie położone jest w miejscu bogatym przyrodniczo (sad, las, staw, łąka, pole i park). Otaczające nas ekosystemy to cenne źródło do poznawania tematyki związanej z naturą. 

Realizacja od września 2021r. do czerwca 2022 r.  innowacji pedagogicznej  „Więcej widzieć, słyszeć i czuć w przyrodzie – NATURAlna potrzeba każdego dziecka i jej ewaluacja skłoniła nas do napisania poniższego programu. Obserwując dzieci zauważyłyśmy, jak ważny dla nich jest kontakt z naturą. Nasze przedszkolaki lubią spacerować i uczestniczyć w wycieczkach przyrodniczych. Dzięki temu z większą radością
i zainteresowaniem wchodzą w samodzielne działania i  odkrywają to co je otacza, a także stawiają  pytania  związane z życiem organizmów zwierzęcych, roślinnych oraz zjawiskami przyrodniczymi. 

Program przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych ze wszystkich grup wiekowych. Będzie realizowany w ciągu całego roku szkolnego w oparciu  o różnorodne metody i formy dostosowane do poziomu i możliwości rozwojowych dzieci. 

Na realizację treści zawartych w programie nie przewidujemy dokładnie określonego limitu czasu w ciągu dnia. Treści programu są zgodne z Podstawą programową wychowania przedszkolnego z dnia14.02.2017r i będzie realizowany holistycznie odnosząc się do czterechobszarów rozwoju: fizycznego, emocjonalnego, społecznego, poznawczego.

Program ma charakter otwarty można go modyfikować w zależności od potrzeb i możliwości.

CEL GŁÓWNY 

Wielozmysłowe doświadczanie zmian zachodzących w przyrodzie w kolejnych  porach roku.

CELE OGÓLNE 

 • Kształtowanie wrażliwości dzieci na bodźce wzrokowe, słuchowe, dotykowe
  i zapachowe w przyrodzie. 
 • Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody.
 • Budzenie przyjaznego stosunku do roślin i zwierząt poprzez kształtowanie właściwych postaw i zachowań.  
 • Poznanie różnych ekosystemów w najbliższej okolicy.  

  CELE SZCZEGÓŁOWE 
 • Zapoznanie ze zmianami zachodzącymi w przyrodzie w poszczególnych porach roku. 
 • Umiejętność wskazywania zmian w przyrodzie w poszczególnych porach roku. 
 • Umiejętność dokonywania obserwacji i porównywania ekosystemów w różnych porach roku.  
 • Rozwijanie koncentracji na bodźcach słuchowych; umiejętności różnicowania dźwięków otoczenia i dźwięków mowy. 
 • Usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowo –słuchowej.  
 • Rozwijanie umiejętności reagowania i rozpoznawania smaków i zapachów.  
 • Uczenie właściwego zachowania się w parku, w lesie, w sadzie, w kąciku przyrody
 • Prowadzenie zabaw badawczych celem zgłębiania wiedzy przyrodniczej
  i wytwarzaniem zaciekawienia i zainteresowania.
 • Kształtowanie postawy szacunku wobec roślin i zwierząt.
 • Doskonalenie umiejętności obserwacji i wyciągania wniosków. 
 • Kształtowanie odpowiedzialności za środowisko, w którym żyją dzieci.  

DODATKOWE AKTYWNOŚCI PODEJMOWANE NA RZECZ REALIZACJI PROGRAMU

 1. Organizacja Wycieczek do:  
 • Parku oo. Werbistów w Chludowie. 
 • Ośrodka Edukacji Leśnej w Łysym Młynie. 
 • Schroniska dla zwierząt w Skałowie.
 • KIDS FARM w Przecławiu. 
 • Starego Zoo w Poznaniu.  
 • Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Akademii Rolniczej w Złotnikach.
 1. Zorganizowanie „tygodnia kreatywnej, NATURAlnej zabawy”.   
 2. Organizacja „brudnego dnia”.
 3. Akcja charytatywna – zbiórka darów dla schroniska dla zwierząt w Skałowie. 
 4. Udział w cyklicznych warsztatach muzycznych „Prosinfoniki. 
 5. Projekt edukacyjny „Tydzień z pyrą”.  

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI 

 1. FIZYCZNY OBSZAR ROZWOJU

Dziecko:

 • bierze udział we wspólnych spacerach po najbliższej okolicy;
 • aktywnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach  na świeżym powietrzu;
 • potrafi ustawić się  w parze, kole, szeregu i rzędzie;
 • umie chodzić w różnym rytmie (szybko- wolno);
 • wykonuje różne formy ruchu, szczególnie skoczne, równoważne oraz z elementami rzutu;
 • porusza się w rytm muzyki;
 • wykonuje podstawowe ćwiczenie kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;
 • wykonuje czynności precyzyjne tj. trzymanie małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni; 
 • doskonali sprawność manualną i konstruktorską;
 • ma prawidłowe napięcie mięśniowe podczas rysowania i malowania;
 • kształtuje umiejętność dobierania ubrań w zależności od pory roku i warunków atmosferycznych;
 • przebiera się z przestrzeganiem właściwej kolejności wykonywanych czynności;  
 • potrafi ubrać się i rozebrać bez pomocy; 
 • wykonuje czynności precyzyjne np. zapina guziki, zamek błyskawiczny, wiąże sznurowadła;
 • uczestniczy w zajęciach logopedycznych kształtujących prawidłowy tor oddechowy;   
 1. EMOCJONALNY OBSZAR ROZWOJU

Dziecko:

 • dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej;  
 • wyraża swoje obserwacje, doświadczenie i emocje poprzez własną ekspresję plastyczną, muzyczną i ruchową ;  
 •  rozróżnia i nazywa odczucia przyjemne i nieprzyjemne; 
 • dostrzega, że zwierzęta mają zdolność odczuwania, uczestniczy w opiece nad zwierzętami;  
 • potrafi zwrócić się o pomoc i wytłumaczyć na czym polega problem; 
 • okazuje radość z przebywania wśród przyrody – zabawy w parku, sadzie, lesie;
 1. SPOŁECZNY OBSZAR ROZWOJU

Dziecko:

 • wskazuje na własne upodobania; 
 • wdraża zasady zachowania obowiązujące w otoczeniu;
 • komunikuje swoje potrzeby emocjonalne związane np. z tym czego się boi; 
 • uważnie słucha nauczyciela i odpowiada na pytania;
 • uczestniczy w zabawach i działaniach w grupie zgodnie z ustalonymi zasadami;
 • odkodowuje komunikaty w formie znaków graficznych; 
 • pomaga innym w prostych czynnościach; 
 • inicjuje zabawy na świeżym powietrzu;
 • dba o wspólną własność w najbliższym otoczeniu;
 • buduje w sobie uczucie więzi z przyrodą;  
 • wie, w jaki sposób można poznawać świat za pomocą zmysłów;
 • wie, że każdy człowiek jest odpowiedzialny za środowisku w którym żyje 
 1. POZNAWCZY OBSZAR ROZWOJU

Dziecko:

 • śpiewa wspólnie piosenki, recytuje wierszyki; 
 • rozwija ekspresję twórczą poprzez tworzenie prac plastycznych; 
 • wyraża ekspresję twórczą, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znacznie umieszczonym w niej przedmiotom; 
 • projektuje i wykonuje przy pomocy nauczyciela model przestrzenny ptaka;  
 • układa odcienie kolorów (od najciemniejszego do najjaśniejszego);
 • tworzy instrumenty muzyczne z wykorzystaniem materiałów naturalnych; 
 • eksperymentuje z dźwiękami, uczestniczy we wspólnym muzykowaniu; reaguje na zmiany charakteru muzyki np. dynamiki tempa, wysokości; 
 • słucha i rozpoznaje dźwięki przyrody; 
 • aktywnie słucha muzyki klasycznej inspirowanej zimową porą roku; 
 • przelicza elementy w zakresie 1 – 9, odróżnia przeliczanie błędne od poprawnego, z pomocą nauczyciela liczy na zbiorach zastępczych z jednoczesnym przenoszeniem liczby elementów na inny zbiór;   
 • szacuje, przewiduje i dokonuje pomiaru długości przedmiotów;
 • dostrzega parzystość i nieparzystość w otaczającym świecie;  
 • porządkuje figury w zależności od ich kształtu i wielkości;   
 • tworzy układy przedmiotów nadając im znaczenie i  rozróżniając  podstawowe figury;  
 • określa położenie przedmiotów w przestrzeni (w stosunku do swojego ciała, a także w stosunku do innych przedmiotów); 
 • stosuje określenia na, pod, wysoko, nisko, za, obok, nad; 
 • układa i odtwarza rytmy;
 • zna pojęcie symetrii;
 • posługuje się określeniami mały- duży, długi – krótki, chudy – gruby, gładki – szorstki; 
 • obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie wiosną, latem, jesienią i zimą zwraca na koloryt i piękno przyrody;
 • poznaje otaczającą przyrodę za pomocą zmysłów;  
 • projektuje wspólnie z innymi dziećmi kalendarz pogody; 
 • uświadamia sobie niebezpieczeństwa wynikające z pogody;
 • dostrzega zmiany w wyglądzie roślin z daną porą roku; 
 • obserwuje i opisuje wygląd roślin; 
 • zakłada hodowle rośliny i uczy się o nie dbać; 
 • wie czego roślina potrzebuje do wzrostu; 
 • układa cykl rozwojowy motyla i pszczoły; 
 • wie jaką funkcję w przyrodzie pełnią owady;
 • uczy się właściwych zachowań w kontakcie z przyrodą i podejmowania działań proekologicznych;
 • wie, że jak najczęstsze przebywanie na świeżym powietrzu sprzyja zdrowiu i wzmacnia organizm w walce z chorobą;  
 • dostrzega, że na świecie występują różnice w krajobrazach, gatunkach zwierząt i roślin żyjących; 
 • w danym ekosystemie – widzi wartość różnorodności i wielości; 
 • rozumie znaczenie przyrody dla człowieka jako miejsca wypoczynku i relaksu;  
 • podejmuje samodzielną aktywność poznawczą, szukając informacji na temat wybranych zwierząt i roślin;
 • zakłada Zielnik
 • eksperymentuje i poznaje stany skupienia wody. 

EWALUACJA

Ewaluacja odbędzie się  poprzez:

 • obserwacje dzieci;
 • wytwory pracy dzieci;
 • dokumentację fotograficzną; 
 • realizację celów operacyjnych.  

BIBLIOGRAFIA 

 1.  Houghton P., WarrollJ., „Leśna Szkoła dla każdego”, Wydawnictwo Muza, Warszawa, 2017 
 2. Stachyra K., Grudziewska E., „Muzykoterapia i terapia przez sztuki plastyczne w piśmiennictwie polskojęzycznym”, Wydawnictwo Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007 
 3. Weber A.,  „Rok Wychowanie przez sztukę”, Wydawnictwo Pomelody, Kraków, 2020
 4. Limos A., Creixell C., „Plastyka dla dzieci”, Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 2011 
 5. Bogdanowicz M., Okrzesik D., “Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2011
 6. Bogdanowicz M., Kasica A., “Ruch Rozwijający dla wszystkich” , Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2009
 7. Maria Ana Peixe Dias Ins Teixeira do Rosrio, “Na dworze, przewodnik dla odkrywców przyrody”, Wydawnictwo Dwie Siostry, Warszawa 2019
 8. Simonienko K. “Lasoterapia”, Wydawnictwo Dragon, Bielsko – Biała 2021